obchodní společnosti AV FACTORY s.r.o.

sídlem Veronské náměstí 586, Praha 10, Horní Měcholupy, 109 00 , firma je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložce č. 254393

 1. Tento reklamační řád popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
 2. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího ještě před objednáním zboží.
 3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
 4. Kupujícímu je důrazně doporučeno, aby bezprostředně po dodání překontroloval kompletnost zásilky a zboží prohlédl takovým způsobem, aby zjistil případné vady a poškození. Rozpor obsahu zásilky s daňovým dokladem případně objednaným zbožím nebo vadné či poškozené zboží je kupující povinen neprodleně ohlásit prodávajícímu.
 5. Na veškeré prodávané spotřební zboží se vztahuje záruční doba 3 měsíce nebo 2.000 hodin, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 6. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
  1. běžným opotřebením zboží,
  2. mechanickým poškozením zboží,
  3. elektrickým přepětím,
  4. používáním či skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají například teplotou, vlhkostí a chemickými vlivy prostředí, které je určeno výrobcem nebo prodávajícím,
  5. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
  6. nadměrným zatěžováním či používáním v rozporu s podmínkami uvedenými výrobcem nebo prodávajícím nebo všeobecnými zásadami,
  7. úpravami zboží zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku těchto úprav,
  8. přírodními živly nebo vyšší mocí.
 7. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího AV FACTORY s.r.o. Veronské náměstí 586, Praha 10, Horní Měcholupy, 109 00. Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo zaslat na výše uvedenou adresu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.
 8. Reklamované zboží je nutné dodat včetně kompletního příslušenství, kopie daňového dokladu nebo čísla objednávky, podrobného popisu závady a kontaktních údajů kupujícího (zpáteční adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo).
 9. Před odesláním zboží k reklamaci doporučujeme informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky.
 10. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží znečištěné nebo nesplňuje základní hygienické předpoklady.
 11. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.
 12. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu.
 13. Po vyřízení reklamace informuje o této skutečnosti prodávající kupujícího telefonicky, SMS nebo elektronickou poštou. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci poštou nebo přepravní službou, bude po jejím vyřízení odesláno zpět na uvedenou zpáteční adresu.
 14. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 15. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování AV FACTORY s.r.o., Veronské náměstí 586, Praha 10, Horní Měcholupy, 109 00, adresa elektronické pošty info@avfactory.cz, telefon +420 223 003 923.

V Praze dne 1. 1. 2017